LICENS OCH ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR STARTELVAN Startelvan erbjuder dig som medlem, tillgång till Startelvan i enlighet med nedanstående avtalsvillkor. Genom att registrera ETT lag i Startelvan och logga in på Startelvan.se (nedan "Webbplatsen") accepterar Du dessa avtalsvillkor. Du åtar dig också att följa de instruktioner och regler som vid varje tidpunkt gäller för webbplatsen. Om du inte önskar erhålla medlemskap eller inte godkänner villkoren, avbryt transaktionen här.

ANVÄNDARUPPGIFTER Användaren intygar härmed att alla uppgifter som lämnas stämmer överens med verkligheten. Skulle falska uppgifter ha lämnats har Startelvan rätt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.MEDLEMSKAP Medlemskap på Startelvan kan erhållas genom att registrera ETT lag genom att fylla i formuläret på webbplatsen Startelvan.se. Medlemskapet är gratis och för alla åldrar.LÖSENORD OCH ANVÄNDARNAMN Vid registrering erhåller medlemmen ett lösenord och ett användarnamn som han/hon förbinder sig att inte avslöja för obehörig och att förvara på sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till det. Medlem skall genast kontakta Startelvan på om det finns anledning att misstänka att lösenordet och/eller användarnamnet har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Vid kontakt skall medlem ange sitt användarnamn.

PERSONUPPGIFTER Startelvan samlar in, lagrar och behandlar uppgifter medlemmen lämnar vid beställning av medlemskapet på nedanstående sätt. Flera av dessa uppgifter kan utgöra personuppgifter såsom de definieras i Personuppgiftslagen (1998:204), "PUL". Genom att beställa medlemskapet samtycker medlemmen till att Startelvan behandlar ingivna personuppgifter enligt följande:
  1. Genom den s.k. rankinglistan, som hålls allmänt åtkomlig från Webbplatsen publiceras följande uppgifter från medlems registreringsprofil: - AnvändarId, lagnamnet, erhållna poängen. Användarens email-adress visas inte för andra användare på sidan.

  2. För att administrera och kontrollera fusk, personangrepp eller andra regelbrott i Startelvan kommer Startelvan att behandla alla uppgifter i Startelvan, t.ex.: - Registrering, Inloggningar, IP-nummer, Chatt, Affärer och Laguppställningar. Medlemmen har enligt PUL rätt att få del av behandlade uppgifter och rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter etc. Detta kan ske genom en begäran via e-post på . Startelvan behandlar medlemmens personuppgifter konfidentiellt samt skyddar informationen från obehöriga i enlighet med branschpraxis, bl.a. genom användarnamn, lösenord och kryptering. Ingen medlemsinformation kommer att säljas vidare till tredje part.
  3. Vid större regeländringar, kampanjer hos våra sponsorer eller prisuppdateringar samtycker användaren att ett email skickas ut till honom/henne. Detta sker maximalt tio gånger på hela säsongen.ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING Innehållet på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och såsom det mottas hos medlemmen. Startelvan garanterar inte att anslutningen till Webbplatsen eller däri ingående sidor är fri från avbrott eller att webbsidorna är felfria. Startelvan förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbsidorna eller ta bort tillgången till dem. Startelvan är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av Startelvan eller annan data. Startelvan är inte i något fall skadeståndsskyldigt för omständigheter som beror på tredje part eller på annat sätt ligger utanför våran kontroll. Startelvan är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i medlemmens eller annans dator och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Startelvan ansvarar inte heller för felaktig leverans eller eventuell skada som beror på att medlemmen vid registrering uppgivit felaktiga, inaktuella eller bristfälliga uppgifter, eller att medlemmen inte löpande uppdaterat sådana uppgifter.

COOKIES Webbplatsen använder så kallade "cookies" för att: (i) använda sessioner för att identifiera användaren i spelet och för att kunna hålla vissa av Webbplatsens sidor stängda för utomstående användare. (ii) spara viss information om användaren för att bl.a. kunna underlätta vid inloggning från samma dator.

PUBLICERING AV MATERIAL PÅ WEBBPLATS Medlemmen är personligen ansvarig för allt som medlemmen publicerar på Webbplatsen. Startelvan tar inget ansvar för vad medlemmen skriver i chatten. Startelvan förbehåller sig rätten att när som helst radera information på Webbplatsen och ta bort innehåll som strider mot svensk lag eller god publicistisk sed, eller på annat sätt är olämplig. Genom att översända material till någon av våra servrar, t.ex. genom e-post eller via sidorna på Webbplatsen ansvarar medlemmen bl.a. för att: a) materialet inte innehåller något olagligt eller i övrigt opassande för publicering, t.ex. uppgifter som kan uppfattas som hets mot folkgrupp, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller andra uppgifter som kan utgöra tryckfrihetsbrott, yttrandefrihetsbrott eller i övrigt väcka anstöt. Medlemmen bekräftar vidare att denne är ersättningsskyldig gentemot Startelvan för det fall tredje man vidtar åtgärder mot Startelvan p.g.a. material som översänts av medlemmen vars innehåll är brottsligt, i övrigt olämpligt eller förbjudet för spridning etc.LICENS, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M. Startelvan och övrigt innehåll på Webbplatsen omfattas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som innehas av Startelvan eller dess samarbetspartners. Det är förbjudet att använda bilder eller annat skyddat material utan vårt tillstånd.

AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE AV AVTALET Avtalet är tidsbegränsat. Både medlemmen och Startelvan äger dock rätt att under avtalstiden säga upp detta avtal till omedelbart upphörande genom meddelande till den andra parten. Vid uppsägning har Startelvan rätt att omedelbart avbryta medlemmens tillgång till tjänsterna. Om medlemmen vill avsluta sitt medlemskap kan detta göras genom ett mail till , avsändaradressen måste vara samma som medlemmen angivit då medlemskapets erhölls, här måste användarId och lösenord anges. Har en användare mer än ett lag kan det leda till att medlemskapet sägs upp.